Masquerade Theater presintearret: NON-AKTIEFFanwege steuring op us server hawwe wy spitich genoch problemen mei emails beantwurdzje. Derom hawwe wy derom in nij emailadres oanmakke: masqueradetheater@gmail.com.


Yn de simmer fan 2018 sil Masquerade Theater wer fan har hearre litte mei in bysundere nije produksje, nammentlik NON-AKTIEF. We binnen op it stuit drok dwaande mei de tariedingen! Teksten skriuwe, muzyk komponearje, dekor untwerpe, repetearje en alles wat noch mear dien wurde moat om dizze nije iepenloftfoarstelling wer ta in sukses te meitsjen. MasqueradeTheater is yn 2013 oprjochte troch jeugd en is bedoeld foar jeugd fan 8 oant en mei 18 jier. Yn 2014 ha we in goed begjin makke mei de foarstelling: K.R.I.S.I.S.-Kamp, dy troch ussels betocht en skreaun is. It wie in grut sukses. Foar de ferrassende twadde foarstelling: KatteKwea yn 2015 ha we sels in Gouden Gurbe krigen. Mei de tredde foarstelling Yn Tiid Werom yn 2016 wiene wy nomineare foar de Gouden Gurbe foar Foarmjouwing mei us prachtige dekor. Yn 2017 hawwe wy it mearke Tsjoensters fan Ie foar it ljocht tovere.


NON-AKTIEF giet oer it kleasterlibben. Yn Feankleaster hat in pear ieuwen lyn it kleaster stien; de Oliifberch, Mons Oliveta. Dit wie in mingd kleaster. Dus nonnen en muontsen libben tegearre under ien dak. Al wiene se skieden fan elkoar troch in muorre, it gie net altiid goed. It kleaster rekket yn ferfal as de ien nei leste non ferstjert yn it kraambed en de muontsen reitsje yn de mearderheid. Wa moat no foar de lytse poppe en de oare bern soargje? Dan untfange se fan de aartsbiskop in brief fanut it Vatikaan dat de paus it kleaster slute wol, omdat it net mear rendabel is. Werop de muontsen beslute om sels it heft yn hannen te nimmen. Ferskate wylde ideeen passere de revu. Mar in famenrof liket harren it alderbeste plan. Dat sil it kleaster nij libben ynblaze. Of dizze teory ek yn de praktyk wurket? Ja, dat is de fraach...


Koartsein reden genoch om dizze simmer nei Feankleaster of Skiermuntseach te gean foar de nije en fjirde spetterjende foarstelling.


Set no alfest foar de foarstelling NON-AKTIEF 2018 yn jo aginda:

29, 30 juny, *1  en 6, 7, *8 , 13/14/15 july 2018 * Succes/min waar opsje 15 oere

Oanfang 20:00 oere. De Brink te Feankleaster, de leste foarstelling op Skiermuntseach!!!

Entree =  "jij bepaalt wat je betaalt"

Nei de foarstelling sille wy ponkjerinne, der kinne jo it bedrach yndwaan wat jo NON-AKTIEF wurdich fyne. De tagong is dus foar elke beurs, omdat jo sels kieze kinne wat jo derfoar utjaan wolle.

Folgje us op Twitter @masqueradeFRL en #Check&Like us Facebookpagina

 


!Meitsje kans op 1 frijkaartsje!

Foar de wurdsiker priisfraach ut us programmaboekje kinne jo it antwurd stjoere nei: prijsvraag@masqueradetheater.nl

Nieuwste Folder
Masquerade Theater Jongerein is neat sunder har sponsoaren en de minsken dy us ploech in waarm hart tadrage.

Lans dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sunder jim help wie it us net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Zitplaatsen
Spar Kollumerzwaag
Kaartverkoop
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
F. Sangers Fotografie
F. Sangers
Poster ontwerp
J. Jager Reclame materiaal
Inferno AudioGeluidsapparatuur
R. de Ridder en K.J. de Groot Techniek
Staf Friesland
Sponsor
DDFK gemeenten
Sponsor
Douwe Kalma Stifting
Sponsor
Stichting Herbert Duintjer Fonds
Sponsor
Stichting het Old Burger Weeshuis
Sponsor
Plaatselijk belang Kollumerzwaag
Diverse diensten en Sponsor
Facebook
 
Twitter