Hoi allegear!

Leuk datsto sjochst op ús webside! Op dit stuit binne we drok dwaande mei ús nije foarstelling, nammentlik:

Peer Gynt

Klik hjir om dyn kaarten te bestellen

Ús jongerein hâldt betrouwen en bliuwt entûsjast ek al ha se tsjinslach. 2022 Bringt ús en ús publyk wer wille en aardichheid. Dêr hat elkenien ferlet fan!

Desimber 2021: Earste lêsrepetysje mei de nije ploech…spannend!

20 akteurs sille oan’e slach mei Peer Gynt. Dit jier spilet de jongerein tegearre mei in tal âldere spilers. En wat ha se dêr allegear nocht oan 🙂

Wat ek nij is, is ús rezjy, dy’t dit jier fersoarge wurdt troch Job de Roo.

En fansels is Mariët wer lieder van de prachtige band mei in tal fan sjongers en sjongeressen.

Masquerade Theater Jongerein motto:

Fan, Foar en Troch jongerein.

Fan bestjoer oant klean, rekwisiten, technyk en muzyk oeral klinkt harren eigen ideeën en stim yn troch.

Troch it sels te dwaan leare wy it meast! Dat is de krêft en it ferskil fan ús jongerein.

Keunst en kultuer is in wichtich ding foar elk bern. De wrâld op harren eigen manier ûntdekke. By ús is neat gek en kinst dysels wêze. Meitinke, dwaan, leare en sjen litte wat foar moais wy tegearre meitsje. Wurkje oan wat bysûnders mei in prachtige ploech kreative jongerein fan 8 oant 18 jier.

Masquerade Theater Jongerein is neat sûnder harren stipers en de minsken dy’t ús ploech in waarm hert tadrage. Lâns dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sûnder jim help wie it ús net slagge!

Stipers
Provinsje FryslânStiper
Gemeente Noardeast-FryslânStiper
VSB fondsStiper
Prins Bernhard Cultuurfonds FryslânStiper
Wiersma-Reitsma StichtingStiper
Boersma-Adema StichtingStiper
St. Arjen Witteveen FûnsStiper
Feitsma fûns (fûûns fwar it Frysk)Stiper
Stichting Amateurtoaniel FryslânStiper
Plaatselijk belang KollumerzwaagFerskate tsjinsten
Draadlozemicrofoonnodig.nlLûd en ljocht
Ideko woonwinkelStiper
Noorse SloepenStiper
Loonbedrijf de Wit DriezumBaggerwurk
Onze Groene KoeStiper
IJsclub “Oudwoude e.o.”Gebrûk clubgebou
Alletouw.nlLevering fan tou