MASQUERADE THEATER PRESINTEARRET

 

Yn juny 2020 komt Masquerade Theater mei in nije, bysûndere produksje! Op dit stuit binne wy ûnder lieding fan Bianca Wiersma drok dwaande mei de tariedingen! Teksten skriuwe, muzyk komponearje, dekor ûntwerpe, repetearje en alles wat noch mear dien wurde moat om dizze nije iepenloftfoarstelling wer ta in súkses te meitsjen. 

 

Kaarten reservearje foar de foarstelling kin fanôf ein februaris fia de online ticket service. (Jo kin se no nog net bestelle. dêr binne wy nog mei dwaande)

Klik hjir foar de spyldata.

Folgje ús op Twitter @masqueradeFRL en #Check&Like ús Facebookpagina

Sponsoaren

Lâns dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sûnder jim help wie it ús net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Loods decorbouw
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
F. Sangers Fotografie
F. Sangers Poster ontwerp
J. Jager Reclame materiaal
K.J. de Groot & Robert Korte Licht & Geluid
VIREMA Videoproducties Trailer
Staf Friesland Sponsor
Rabobank Noardeast Fryslân Sponsor
DDFK gemeenten Sponsor
Douwe Kalma Stifting Sponsor
P.W. Janssen’s Friesche Stichting Sponsor
Plaatselijk Belang Kollumerzwaag Diverse diensten en sponsor
Spar Kollumerzwaag Kaartverkoop

Fideo

Hjirboppe de fideo fan it stik fan ferline jier. 

Bisto benijd wat wy dit jier dwaan gean?
Hâld dan de webside yn de gaten!