MASQUERADE THEATER PRESINTEARRET..

Striid om't Mearkeslot

STRIID OM IT MEARKESLOT IS ÚTSTELT OANT 2021

Spitich... Mar it is net oars! Wy hoopje op jo steun en begryp: sûnder repetysjes is in teaterstik metsje net mooglik.

KOCHTE KAARTEN BLIUWE GEWOAN JILDICH FOAR DE FOARSTELLING YN 2021!!!!

 

Yn 2021 komt Masquerade Theater mei in nije, bysûndere produksje! Op dit stuit binne wy ûnder lieding fan Bianca Wiersma en Mariët Piersma drok dwaande mei de tariedingen! Teksten skriuwe, muzyk komponearje, dekor ûntwerpe, repetearje en alles wat noch mear dien wurde moat om dizze nije iepenloftfoarstelling wer ta in súkses te meitsjen. Mear ynformaasje oer dizze foarstelling fine jo ûnder it knopke Aktueel.

 

Kaarten reservearje foar de foarstelling kin fanôf in noch kommende datum fia it knopke Reservearje

Klik hjir foar de spyldata.

Folgje ús op Twitter @masqueradeFRL en #Check&Like ús Facebookpagina

Sponsoaren

Lâns dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sûnder jim help wie it ús net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Loods decorbouw
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
F. Sangers Fotografie
F. Sangers Poster ontwerp
J. Jager Reclame materiaal
K.J. de Groot & Robert Korte Licht & Geluid
VIREMA Videoproducties Trailer
Staf Friesland Sponsor
Rabobank Noardeast Fryslân Sponsor
DDFK gemeenten Sponsor
Douwe Kalma Stifting Sponsor
P.W. Janssen’s Friesche Stichting Sponsor
Plaatselijk Belang Kollumerzwaag Diverse diensten en sponsor
Spar Kollumerzwaag Kaartverkoop

Fideo

Hjirboppe de fideo fan it stik fan ferline jier. 

Bisto benijd wat wy dit jier dwaan gean?
Hâld dan de webside yn de gaten!