Masquerade Theater presintearret: NON-AKTIEF


Yn de simmer fan 2018 sil Masquerade Theater wer fan har hearre litte mei in bysundere nije produksje, nammentlik NON-AKTIEF. We binnen op it stuit drok dwaande mei de tariedingen! Teksten skriuwe, muzyk komponearje, dekor untwerpe, repetearje en alles wat noch mear dien wurde moat om dizze nije iepenloftfoarstelling wer ta in sukses te meitsjen. MasqueradeTheater is yn 2013 oprjochte troch jeugd foar jongerein yn'e leeftiid fan 8 oant 18 jier. Yn 2014 ha we in goed begjin makke mei de foarstelling: K.R.I.S.I.S.-Kamp, dy troch ussels betocht en skreaun is. It wie in grut sukses. Foar de ferrassende twadde foarstelling: KatteKwea yn 2015 ha we sels in Gouden Gurbe krigen. Mei de tredde foarstelling Yn Tiid Werom yn 2016 wiene wy nomineare foar de Gouden Gurbe foar Foarmjouwing mei us prachtige dekor. Yn 2017 hawwe wy it mearke Tsjoensters fan Ie foar it ljocht tovere. Al us foarstellings binne tige geskikt foar publyk fan 4 tot 144.


NON-AKTIEF giet oer it kleasterlibben. Yn Feankleaster hat in pear ieuwen lyn it kleaster stien; de Oliifberch, Mons Oliveta. Dit wie in mingd kleaster. Dus nonnen en muontsen libben tegearre under ien dak. Al wiene se skieden fan elkoar troch in muorre, it gie net altiid goed. It kleaster rekket yn ferfal as de ien nei leste non ferstjert yn it kraambed en de muontsen reitsje yn de mearderheid. Wa moat no foar de lytse poppe en de oare bern soargje? Dan untfange se fan de aartsbiskop in brief fanut it Vatikaan dat de paus it kleaster slute wol, omdat it net mear rendabel is. Werop de muontsen beslute om sels it heft yn hannen te nimmen. Ferskate wylde ideeen passere de revu. Mar in famenrof liket harren it alderbeste plan. Dat sil it kleaster nij libben ynblaze. Of dizze teory ek yn de praktyk wurket? Ja, dat is de fraach...


Koartsein reden genoch om dizze simmer nei Feankleaster, Skiermuntseach of Gerkeskleaster te gean foar de nije en fiifde spetterjende foarstelling.


Kaarten reservearje foar de foarstelling NON-AKTIEF fia masqueradetheater@gmail.com :

29, 30 juny, *1 july ekstra foarstelling  en 6, 7, *8 july 2018 * Succes/min waar opsje 15 oere

Oanfang 19:30 oere, lokaasje iepen 19:00. De Brink te Feankleaster

14 july op Skiermuntseach ynrin 14.30 oanfang foarstelling 15 oere

1 septimber yn Gerkeskleaster ynrin 19 oere oanfang 19:30


Entree =  "jij bepaalt wat je betaalt"

Nei de foarstelling sille wy ponkjerinne, der kinne jo it bedrach yndwaan wat jo NON-AKTIEF wurdich fyne. De tagong is dus foar elke beurs, omdat jo sels kieze kinne wat jo derfoar utjaan wolle.

Folgje us op Twitter @masqueradeFRL en #Check&Like us Facebookpagina

 


Nieuwste Folder
Masquerade Theater Jongerein is neat sunder har sponsoaren en de minsken dy us ploech in waarm hart tadrage.

Lans dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sunder jim help wie it us net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Zitplaatsen
Spar Kollumerzwaag
Kaartverkoop
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
F. Sangers Fotografie
F. Sangers
Poster ontwerp
J. Jager Reclame materiaal
Inferno AudioGeluidsapparatuur
R. de Ridder en K.J. de Groot Techniek
Staf Friesland
Sponsor
DDFK gemeenten
Sponsor
Douwe Kalma Stifting
Sponsor
Old Burger Weeshuis Sponsor
Plaatselijk belang Kollumerzwaag
Diverse diensten en Sponsor
Facebook
 
Twitter