Hoi allegear!

Leuk dasto sjochst op ús webside! Op dit stuit binne we drok dwaande mei it oanpassen fan dizze webside. Wy komme yn 2022 mei in hiele nije produksje wêr’t we mei knalle, spetterje en striele kinne, nammentlik:

Peer Gynt

Wolst meidwaan? Jou dy dan no op foar de audysjes op 4 desimber fia it opjefteformulier op dizze webside. Wy sille dan sa gau as mooglik kontakt mei dy opnimme.

De audysjes fyne plak yn it doarpshûs fan’e Trieme: “De Bazuin”,

De Triemen 29, 9296 MC Triemen

Ús jongerein hâld betrouwen en bliuwt entûsjast ek al ha se tsjinslach.

2022 Bringt ús en ús publiek wer wille en aardicheid.

Dêr hat elkenien ferlet fan!

Ús repetysjes en foarstellings binne Koroana Proof!

Oktober 2020: Earste oardel meter gearkomst mei de nije ploech…spannend!

Fan de 15 spilers bin dêr 8 nije gesichten! Mar wat ha se dêr allegear sin yn 🙂

Wat ek nij is, is ús rezjy dat dit jier fersoarche wurdt troch Job de Roo.

En ek hawwe wy 8 stazjêres foar help op ferskate gebieten <3

Masquerade Theater Jongerein motto:

Fan, Foar en Troch jongerein.

Fan bestjoer oant klean, rekwisiten, technyk en muzyk oeral klinkt harren eigen ideeën en stim yn troch.

Troch it sels te dwaan leare wy it meast! Dat is de kreft en it ferskil fan ús jongerein.

Keunst en kultuer is in wichtich ding foar elk bern. De wrâld op harren eigen manier ûntdekke. By ús is neat gek en kinst dysels wêze. Meitinke, dwaan, leare en sjen litte wat foar moais wy tegearre meitsje. Wurkje oan wat bysûnders mei in prachtige ploech kreative jongerein fan 8 oant 18 jier.

Masquerade Theater Jongerein is neat sûnder harren stipers en de minsken dy us ploech in waarm hert tadrage. Lâns dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sûnder jim help wie it ús net slagge!

Stipers
Provinsje FryslânStiper
Gemeente Noardeast-FryslânStiper
P.W. Janssen’s Friesche StichtingStiper
Boersma Adema StichtingStiper
Sportvereniging SVK KollumerzwaagStiper
Feitsma FûnsStiper
Douwe Kalma StiftingStiper
Stichting Amateurtoaniel FryslânStiper
Plaatselijk belang KollumerzwaagFerskate tsjinsten en stiper
Aannemersbedrijf PompstraGebrûk loads
M. WiersmaWebsite & Hosting
J. JagerReclame materiaal
Draadlozemicrofoonnodig.nlGeluidsapparatuur