Masquerade Theater presintearret: YN TIID WEROM

It sit er op. "Yn tiid werom" is klear. Us skip is ut de feart. Oar jier komme wy fansels werom mei in totaal oar stik! Mar wat dat wurde sil is in ferrassing, ek foar us!! It is mar krekt wer of de bern mei oan komme. Oant 2017 allegear!

Kommende simmer sil Masquerade Theater wer fan har hearre litte mei in bysundere nije produksje. We binnen op it stuit drok dwaande mei de tariedingen! Teksten skriuwe, muzyk komponearje, dekor untwerpe, repetearje en alles wat noch mear dien wurde moat om dizze nije iepenloftfoarstelling wer ta in sukses te meitsjen. MasqueradeTheater is yn 2013 oprjochte troch jeugd en is bedoeld foar jeugd fan 8 oant en mei 18 jier. Yn 2014 ha we in goed begjin makke mei de foarstelling: K.R.I.S.I.S.-Kamp, dy troch ussels betocht en skreaun is. It wie in grut sukses. Foar de ferrassende twadde foarstelling: KatteKwea yn 2015 ha we sels in Gouden Gurbe krigen. Mei de tredde foarstelling Yn Tiid Werom wiene wy nomineare foar de Gouden Gurbe foar Foarmjouwing mei us prachtige dekor.

Koartsein reden genoch om dizze simmer nei Kollumersweach te gean foar de nije en fjirde spetterjende foarstelling.

Set no alfest yn jo aginda:

7, 8, 9  en 14, 15, 16 july 2016 

Oanfang 20:30 oere. Foarwei 183 te Kollumersweach

Priis folwoeksenen 7,50 euro.

Priis Bern o.e.m 12 jier 5,00 euro.

Folgje us op Twitter @masqueradeFRL en #Check&Like us Facebookpagina

 


!Meitsje kans op 1 frijkaartsje!

Foar de wurdsiker priisfraach ut us programmaboekje kinne jo it antwurd stjoere nei: prijsvraag@masqueradetheater.nl

Nieuwste Folder
Masquerade Theater Jongerein is neat sunder har sponsoaren en de minsken dy us ploech in waarm hart tadrage.

Lans dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sunder jim help wie it us net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Zitplaatsen
Spar Kollumerzwaag
Kaartverkoop
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
Ynte Koster Fotografie
Lian Hamstra
Poster ontwerp
J. Jager Grafisch-ontwerp
Inferno AudioGeluidsapparatuur
Madebo Internet Service
Techniek
Staf Friesland
Sponsor
Gemeente Kollumerland
Sponsor
Plaatselijk belang Kollumerzwaag
Diverse diensten en Sponsor
Facebook
 
Twitter