Masquerade Theater presintearret: NON-AKTIEF

Yn 2018 stiet der wer een ferrassing op it programma, nammentlik: De Fiifjierigjubileumfoarstelling NON-AKTIEF fan Masquerade Theater Jongerein!

Op dit stuit is in groep fan 28 jonge spilers drok dwaande mei it meitsjen fan de nijste foarstelling fan Masquerade Theater.

 

Nei it sukses fan de foargeande jierren komme Bianca Wiersma en Vera van Lierop opnij mei in ferrassend stik foar Masquerade Theater. It is skreaun nei oanlieding fan de ynbring fan de spilers en harren sels betochte personaazjes. De muzyk is wer spesjaal foar Masquerade Theater komponearre troch Vera. De Masquerade-band sil dizze muzyk live by de foarstellingen spylje, wertroch it in unyk en bysunder gehiel wurdt. Dit jier is it us fiifjierig jubileum, wy meitsje der in spektakel fan!

Dizze foarstelling is tige geskikt foar publyk fan 4 tot 144.


 

 

Benijd??  Notear dan alfest dizze data foar 2018 yn jo aginda!

We spylje op:

Freed 29 juny & sneon 30 juny 20 oere foarstelling los,

snein *1 july succes/minwaar opsje 15 oere los

Freed 6 july & sneon 7 july 20 oere foarstelling los,

snein *8 succes/ minwaar opsje 15 oere los

13/14/15 july op Skiermuntseach, ynformaasje folget noch


*1 en 8 en 15 komt op Facebook en op de site te stean wannear't die

troch gean

 

Reservearje kin fia: masqueradetheater@gmail.com.

Of jo kinne skilje mei de MasqueradeTheater telefoan: 06-20102701

* Dit numer is berikber yn juntyd fanof 19:00 oant 21:30 oere.

Hald de webside yn e gaten foar de leste update.
Mar better noch... folgje us op Facebook & Twitter.
Dan bist der wis fan datst neat mist!!!

 

Masquerade Theater Jongerein is neat sunder har sponsoaren en de minsken dy us ploech in waarm hart tadrage.

Lans dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sunder jim help wie it us net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Zitplaatsen
Spar Kollumerzwaag
Kaartverkoop
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
F. Sangers Fotografie
F. Sangers
Poster ontwerp
J. Jager Reclame materiaal
Inferno AudioGeluidsapparatuur
R. de Ridder en K.J. de Groot Techniek
Staf Friesland
Sponsor
DDFK gemeenten
Sponsor
Douwe Kalma Stifting
Sponsor
Stichting Herbert Duintjer Fonds
Sponsor
Stichting het Old Burger Weeshuis
Sponsor
Plaatselijk belang Kollumerzwaag
Diverse diensten en Sponsor
Facebook