Masquerade Theater presintearret: NON-AKTIEF

Yn 2018 stiet der wer een ferrassing op it programma, nammentlik: De Fiifjierigjubileumfoarstelling NON-AKTIEF fan Masquerade Theater Jongerein!

Op dit stuit is in groep fan 28 jonge spilers drok dwaande mei it meitsjen fan de nijste foarstelling fan Masquerade Theater.

 

Nei it sukses fan de foargeande jierren komme Bianca Wiersma en Vera van Lierop opnij mei in ferrassend stik foar Masquerade Theater. It is skreaun nei oanlieding fan de ynbring fan de spilers en harren sels betochte personaazjes. De muzyk is wer spesjaal foar Masquerade Theater komponearre troch Vera. De Masquerade-band sil dizze muzyk live by de foarstellingen spylje, wertroch it in unyk en bysunder gehiel wurdt. Dit jier is it us fiifjierig jubileum, wy meitsje der in spektakel fan!

Dizze foarstelling is tige geskikt foar publyk fan 4 tot 144.


 

 

Benijd?? 
Kaarten reservearje foar de foarstelling NON-AKTIEF fia masqueradetheater@gmail.com .

We spylje op:

Freed 29 juny & sneon 30 juny 19 oere ynrin 19:30 oere foarstelling los.


snein *1 july Ekstra foarstelling 14.30 ynrin 15 oere foarstelling los.


Freed 6 july & sneon 7 july 19 oere ynrin 19:30 oere foarstelling los,

snein *8 succes/ minwaar opsje 15 oere los.


14 july op Skiermuntseach 14.30 ynrin 15 oere foarstelling los.


1 septimber yn Gerkeskleaster, 19 oere ynin 19:30 oere foarstelling los.

KOM OP TIID?!?!


* 8 komt op Facebook en op de site te stean wannear't die

troch giet

 

klik hjir om jo kaarten te reservearje


Hawwe jo wol in kaart? Mar kin jo dochs net komme? Skilje mei de MasqueradeTheater telefoan en meld it op'e tiid dan kin in oar der nog by!!!

: 06-20102701

* Dit numer is berikber yn juntyd fanof 18:00 oere.

Hald de webside yn e gaten foar de leste update.
Mar better noch... folgje us op Facebook & Twitter.
Dan bist der wis fan datst neat mist!!!

 

Masquerade Theater Jongerein is neat sunder har sponsoaren en de minsken dy us ploech in waarm hart tadrage.

Lans dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sunder jim help wie it us net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Zitplaatsen
Spar Kollumerzwaag
Kaartverkoop
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
F. Sangers Fotografie
F. Sangers
Poster ontwerp
J. Jager Reclame materiaal
Inferno AudioGeluidsapparatuur
R. de Ridder en K.J. de Groot Techniek
Staf Friesland
Sponsor
DDFK gemeenten
Sponsor
Douwe Kalma Stifting
Sponsor
Old Burger Weeshuis Sponsor
Plaatselijk belang Kollumerzwaag
Diverse diensten en Sponsor
Facebook