Foar de jeugd, fan de jeugd, troch de jeugd

MasqueradeTheater, in jongereintoanielploech yn Noardeast Fryslan, is sunt oktober 2013 aktyf. De jeugd kin har by dizze groep untwikkelje op ferskate terreinen sa as drama, muzyk, dekoruntwerp en technyk. Mar ek  bestjoerlike kanten, lykas skathalder, sekretariaat, PR en it oanstjoeren fan ferskate dissiplines wurde troch de jeugd dien. Mei help fan de regisseuse en de muzykdosint by dizze foarstelling, regelet de jeugd safolle moogelik dingen sels. Sy ha in grutte stim yn wat der bart binnen MasqueradeTheater. Wy jouwe de bern in kans om te aktearjen, te sjongen en te dunsjen en dat letter te presentearjen oan publyk. Se meitsje diel ut fan in hechte groep en leare harsels kennen. Alles dat nedich is om in foarstelling te meitsjen, is troch us eigen hannen makke. Fan tekst oant muzyk, fan dekor oant poster. Omdat de jeugd dizze foarstelling mei-inoar makket, is us slogan: foar de jeugd, fan de jeugd, troch de jeugd.

Spilers

Us ploech bestiet mominteel ut 28 akteurs en muzikanten yn de leeftiid fan 8 oant 18 jier. De iene sit noch op de basis- of middelbere skoalle, wylst in oar al studearret.
Wy binne grutsk dat we dizze moaie ploech presintearje kinne, dy yn juny en july 2018 wer in prachtige foarstelling spylje sil. Dit jier is ekstra spesjaal, om't guon spilers fan de ofrune fiif jier ek wer meidwaan sille.Bestjoer

Us bestjoer bestiet op it momint ut 6 leden.

Vera van Lierop: musyk
Klaas-Jan de Groot: technyk
Jesse van Wieren: dekor
Femke Sangers: sikretaresse
Roelina Smedema: ponghalder
Anna Bosma: bestjoerslid
Annie Jepkema: produksjeassistinte
Joan Schippers: regieassistinte
Bianca Wiersma: foarsitter

Mochten jo kontakt mei us ha wolle klik dan hjir!


Spilers
Us ploech bestiet mominteel ut akteurs en muzikanten yn de leeftiid fan 8 oant 18 jier. De iene sit noch op de basis- of middelbere skoalle, wylst in oar al studearret.
Wy binne grutsk dat we dizze moaie ploech presintearje kinne, dy yn july 2018 wer in prachtige foarstelling spylje sil.

Remco Hoogsteen
Femke Sangers
Carenza van der Meulen
Joan Schippers
Susanne Hoogsteen
Klaas-Jan de Groot
Jissy Klarenbeek
Age Jepkema
Sharon Niesing
Hanna Schotanus
Jesse van Wieren
Nyneke Klarenbeek
Oetsen van der Veen
Noamara Houwer
Peter Jepkema
Vera van Lierop
Nienke Eikens
Jarno Pompstra
Grietje van der Veen
Jitse Pompstra
Alien Hoekstra
Amarins Pompstra
Anna Lauxen
Harm Jager
Jelmer Brouwer
Marielle Hoekstra
Amber Koehoorn
Ilse Koehoorn
Joel Brouwer