Spyldata fan it kommende stik


Try-out 27 juny (Allinnich foar omwenners)

Premjere 29 juny
2e utfiering 30 juny
3e utfiering 1 july is in succes/ minwaar opsje 15 oere

4e utfiering 6 july
5e utfiering 7 july
6e utfiering 8 july is in succes/ minwaar opsje 15 oere

7e utfiering OP SKIERMUNTSEACH 14 july (ynformaasje folget noch)

8e utfiering yn Gerkeskleaster 1 septimber (ynformaasje folget noch)


* By sukses of minwaar opsje raadpleech de webside of us Facebook pagina
* Hjir fine jimme tidich ynformaasje