Spyldata fan it kommende stik


Try-out 4 & 5 july (Allinnich foar omwenners)

Premjere 7 july
2e utfiering 8 july
3e utfiering 9 july is in succes/ minwaar opsje 15 oere

4e utfiering 14 july
5e utfiering 15 july
6e utfiering 16 july is in succes/ minwaar opsje 15 oere


* By sukses of minwaar opsje raadpleech de webside of us Facebook pagina

* Hjir fine jimme tidich ynformaasje