Reservearje kinne jo dwaan fia masqueradetheater@gmail.com 

Sels it tal kaarten + datum + jo namme ynfolje 


Hawwe jo kaarten?? Mar kin jo dochs net komme?  Skilje dan op'e tiid mei de MasqueradeTheater telefoan 06-20102701 dan kin in oar der nog by!!!

* Dit numer is berikber yn juntyd fanof 18:00 oere


Wolst meispylje of wat oars dwaan in it folgjende seizoen? Dat kin, mail dan nei masqueradetheater@gmail.comVan Seggeren Techniek  
Foarwei 183 
9298 JH Kollumerzwaag
Bianca Wiersma
Trekwei 8
9296 MA Triemen

06-45796496