Reservearje kinne jo dwaan fia  masqueradetheater@gmail.com.

Mail it tal kaarten + datum + jo namme en adres

*Jo krije dan in befestiging fan us. De kaarten lizze foar jo klear by de kassa.


Of jo kinne skilje mei de MasqueradeTheater telefoan: 06-20102701

* Dit numer is berikber yn juntyd fanof 19:00 oant 21:30 oere


Wolst meispylje of wat oars dwaan in it folgjende seizoen? Dat kin, mail dan nei masqueradetheater@gmail.comVan Seggeren Techniek  
Foarwei 183 
9298 JH Kollumerzwaag
Bianca Wiersma
Trekwei 8
9296 MA Triemen

06-45796496