Us weeskes fan links nei rjochts.

Amerins spilet Christa, de jongste fan it stel. Se is sa wiis mei har Lammy!

Jitse spilet Felix. Ien fan de twa jonges. Lyts grut boefke!

Grietje spilet Lea. Bytsje bretaal mar earlik!

Anna spilet Dianne. Wiisnoas se hat oeral antwurd op!

Nyneke spilet Liza. Se seit net folle mar dat seit neat!

Alien spilet Ynskje. Der is mar ien dy't se graach krupe mei Betsie!

Jarno spilet Johannes. De aldste fan de twa jonges nea net bang!

Efteroan stiet suster Theresia, hat se alles yn'e stringen?
Us muontsen fan efterste rige fan links nei rjochts.

Remco spilet Consertus. Hy kin allinne oargel spylje.

Femke spilet Gitaricus. Mar hy docht net allinne gitaar ek bugel/althoorn.

Age spilet Bastolomeus. Hy spilet contrabas en bas gitaar mar ek de tsjerkeklokken binne syn taak

Wynand
spilet Lanternus mei de ljochtknopkes Vera en Max (net op de foto) sille it ljocht dwaan en binne tegeare Lanternus

Foarste rige fan links nei rjochts.

Klaas-Jan spilet Audius mei de ludknopkes

Oetsen
spilet Luther. Luther is net wa't hy seit dat hy is, of is it krekt oarsom?

Peter spilet Drumpetros. De grutste bierbrouwer ut it noarden dy't graach oeral op drumme mei.

Jesse spilet Calvijn. Hy past goed op alle nonnen mar of dat wol ferstannich is?
Us nonnen fan links nei rjochts.

Sharon spilet Moeder-overste Verbaal. Stiet op non-aktief want se is bytsje yn'e war al kin se it helder sjen.

Noamara spilet suster Innocencia. Pittige Flaamske tante dy't der net folle nocht hat of sit dat oars?

Carenza
spilet suster Klivia. Op Moeder-overste passe is har taak mar ek it kleasterkoar is har ding.

Joan spilet suster Theresia. As in mem past sy op de bern mar oft har slagje sil...tsja is net dudlik.

Femke spilet suster Culina. Se kin de hiele dei laitsje. Mar yn'e keuken is sy op har best.