Aktualiteiten

Repetysjes Peer Gynt

Einliks is it wer safier, wy meie wer los. De earste lêzings binne west en de ploech is tige entûsjast. Wat binne wy wer bliid dat we live repetearje kinne.