Eline de Vries
Eline de Vries
Rezjy
It spul is nea net útspile, dat is it moaie fan teater.
Joan Schippers
Joan Schippers
Produksje assistinte
Do learst troch te dwaan, oars bliuwst stil stean.
Mariët Piersma
Mariët Piersma
Muzyk
Oeral sit muzyk yn! Moast it allinne hearre...
Bianca Wiersma
Bianca Wiersma
Regisseuse
Libje dyn dreamen nei, dat is it iennige dat telt!
Femke Sangers
Femke Sangers
Jongerein sekretaresse, fotograaf
Doch myn bêst, mear kin ik net dwaan :-)
Piet
Piet
Ponghâlder
Tsja....
Klaas-Jan de Groot
Klaas-Jan de Groot
Techniek
Foar in moai stikje muzyk ek in moai lampke brûke!
Jesse van Wieren
Jesse van Wieren
Bouwploech
Timmerje kin ik net, mar kin wol sjen hoe it net moat...
Matthijs Wiersma
Matthijs Wiersma
In prachtige site, dêr kin ik sa fan genietsje.