Kontakt

Reservearje kinst fanôf ein febrewaris dwaan fia de online ticket service.

It wiist sich fanself!

Hasto kaarten?? Mar kinst dochs net komme?  Skilje dan op'e tiid mei de MasqueradeTheater telefoan 06-83424045 dan kin in oar der nog by!!!

* Dit nûmer is berikber yn jûntyd fanôf 18:00 oere

Wolst meispylje of wat oars dwaan yn it folgjende seizoen? Dat kin, mail dan nei masqueradetheater@gmail.com

Oefen-lokaasje

Dorpshuis De Bazuin
De Triemen 29
9296 MC Triemen

Bestjoer & administraasje

Tsjerkeloane 27
9113 PJ Wâlterswâld
06-45796496

Required
Required
Required
Meitsje dy gjin soargen, wy sette dyn e-mailadres yn gjin enkele lyst. Wy wolle graach dyn emailadres witte, sadat wy kontakt mei dy opnimme kinne oan de hân fan dyn fraach/opmerking.
Required