Mariët Piersma
Mariët Piersma
Muzyk
Oeral sit muzyk yn! Moast it allinne hearre...
Carenza van der Meulen
Carenza van der Meulen
Bouploech
Bianca Wiersma
Bianca Wiersma
Rezjy
Libje dyn dreamen nei, dat is it iennige dat telt!
Femke Sangers
Femke Sangers
Jongerein sekretaresse, fotograaf
Doch myn bêst, mear kin ik net dwaan :-)
Piet
Piet
Ponghâlder
Tsja....
Klaas-Jan de Groot
Klaas-Jan de Groot
Technyk
Foar in moai stikje muzyk ek in moai lampke brûke!
Matthijs Wiersma
Matthijs Wiersma
In prachtige site, dêr kin ik sa fan genietsje.