Opjefteformulier

Hoi!

Leuk dasto dy opjaan wolst foar de leukste jongereintoanielploech yn Noard-East Fryslân! Wannear't it formulier ynfolle is, sille wy sjen of't wy wat foar dy betekenje kinne.

!LET OP!

Opjefte is GJIN garânsje op in plakje yn de ploech. Wy hantearje in dielnimmersoantal fan 18 persoanen. Wol hâlde wy dyn formulier yn ús bestân. Wannear der in plak beschikber is nimme wy kontakt mei dy op.

Wy hopje dasto sa foldwaande ynformaasje hast. Oare fragen kinst ús fia it formulier stelle.

Soad sukkes!

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required