Rollen

Carenza
Carenza
Bouwploech en stim Broer Knyn en help yn it Fogelsangh slot
Imre
Imre
Lyts Tomke en Boris de wolf
Bryan
Bryan
Hâns fan Grytsje
-
Nyneke
Nyneke
Wikka de Heks
-
Jantine
Jantine
Trompetist
-
Alien
Alien
Help efter de skermen
Oetsen
Oetsen
Zangbegelieding en stim Ike Iikhoarn
Grietje
Grietje
Jarno
Jarno
Technyk en stim fan de holle beam
Mark
Mark
Help mei wichtige dingen op'e flier
-
Amerins
Amerins
Juf Rapunzel
Jildou
Jildou
Wolly it lamke
-
Sabine
Sabine
Anura fan de gouden bal
-
Jitse
Jitse
Paulus de Bosk kabouter
-
Femke
Femke
Stim Brúntsje Bear en help yn it Fogelsangh slot
Jantina
Jantina
Fluitist
-
Tjitske
Tjitske
Caitlin
Caitlin
Azrael de Kat
Jitse
Jitse
Alfred Kwak en Lyts Tomke
Mariëlle
Mariëlle
Grytsje fan Hâns
Niels
Niels
Drako Draak
-
Marvin
Marvin
Ridder Lancelot
-
Jildou
Jildou
Sniewytsje
-
Mariska
Mariska
Reakapke
-
Klaas
Klaas
Drummer
-
Durk
Durk
Pianist
-