Rollen

Oetsen
Oetsen
Ferteller, Swellesturt, Marten, Gekke Meint
Carenza
Carenza
Afke, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite, dokter Anne
Anna
Anna
Joukje, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite, professor
Grietje
Grietje
Boukje, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite, professor
Alien
Alien
Saapke, buorfrou Ate-Jetske, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite
Joan
Joan
Sjoukje, Nienke, mefrou
Tjitske
Tjitske
Wiepkje, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite
Jarno
Jarno
Klaas, taskôger bal, opstanneling folk
Amerins
Amerins
Sietske, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite, professor
Femke
Femke
Stim mem
Jesse
Jesse
Pieter-Jelles, bakker, polysjeman, master
Caitlin
Caitlin
Eelkje, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite, professor
Jitse
Jitse
Jetse, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite
Mariëlle
Mariëlle
Wieke, taskôger bal, opstanneling folk, opstanneling elite, professor
Sigrid
Sigrid
Dieuwke, Sipke