Masquerade Theater
Masquerade Theater
#Smokkelbern #OmropFryslân
Fedde wat binne wy GRUTSKKKK op dy. Prachtig wat hasto dat knap dien leave 💋💋💋
Masquerade Theater
Masquerade Theater
Masquerade Theater
Hieperdepiep hoera Grieta lokwinske leave mei dyn jierdei 🎂🍰🎂
Dikke tût fan us 🎭
Masquerade Theater
Masquerade Theater
Bezorgservice tot uw dienst! 🎉 Na een hele leuke en gezellige online bingo avond gister, zijn vandaag alle bingo prijzen op de juiste plek afgeleverd! 🎊💐
Masquerade Theater
Masquerade Theater
Jahoorr! We zijn los met de online bingo! Want hoe dan ook, we hangen zelf de slingers wel op! 💪🏻💪🏻
Masquerade Theater
Masquerade Theater
Wy kinne net oars...sa lang útstelle mar helaas it beslút is fallen 😓
Dêr sit neat oars op as de "Striid om 't mearkeslot" op te jaan.
De ploech kin net live repetearje en al hoe graach of wy ek wolle....we rêde it net mear op.
Teloarstelle binne wy want we hiene alle hope dat it toch noch koe.

We likke ús wûnen en hawwe besletten folgjend jier mei wat folslein nijs te kommen.
Ús ploech sil wat dat oan giet dus net opjaan mar spetterje strale en knalle yn 2022❣❣❣
Wy hoopje dat wy jimme dan yn grutte getallen sjen sille en de iepenloft tradysje mei-inoar nij libben yn blaze sille.

Kaarten dy kocht binne yn 2019.. binne yn 2022 gewoan jildich!!!

#PasGoedOpJimmeSels #HoopjeDochtLibben #OantSjenYn 2022❤
Leave groetnis fan de MasqueradeTheaterJongerein en it Jongereinbestjoer 💋💋💋
Masquerade Theater
Masquerade Theater
Sneintemoarn tegearre kletse mei in bakje tee / kofje...wat misse wy jim❗