Hommeles

Yn 2023 stiet der wer een ferrassing op it programma, nammentlik: Hommeles fan Masquerade Theater Jongerein! Stel datst ynienen krimpst en sa lyts wurdst as in ynsekt. Wat soest dan dwaan? Dit oerkomt Erik, in aardige en tûke jonge út groep 7. Moarn hat er in sprekbeurt oer biodiversiteit. As hy besiket de lêste dingen …

Peer Gynt

Yn 2022 stiet der wer een ferrassing op it programma, nammentlik: Peer Gynt fan Masquerade Theater Jongerein! Trailer De foarstelling ‘Peer Gynt’ is skreaun troch de Noarske skriuwer Henrik Ibsen. Peer Gynt is in boeresoan, dy’t in hiele soad aventoeren belibbet. Hy fynt himsels en syn eigen miening it belangrykste. Peer mei graach opskeppe, hy …