Aktiviteiten

Hert yn aksje

Foar wa’t it noch net wist? De jongerein fan Masquerade Theater hat oant no ta 48 kryststikken makke foar #HertYnAksje❣ om ôf te jaan oan iensume as allinnesteande âldere minsken yn ús omjouwing❣

D’r binne mear yn’e maak, dus hawwe jo in leuke beppe, buorman âld-muoike of ien dy’t jo in hert ûnder de riem stekke wolle???

Opjaan kin by boersma27@hotmail.com

Ennnn #Delen#Is#Lief

#Van/#Voor/#Door#Jeugd oan #Ouderen dy’t wat leafde fertsjinje ❣ — hearlik.