Fynst it moai om mei te dwaan en bisto tusken de 8 en 18 jier, dan kinst dy hjir opjaan